درجه حرارت گرم

رویای درجه حرارت گرم است که نماد تشدید, سرخوردگی, منفی گرایی و یا یک وضعیت به طور فزاینده خطرناک. همش احساس تحریک میکنه رویای در مورد تبدیل شدن یک شی گرم نماد برخی از منطقه از زندگی خود را, تبدیل شدن به خطرناک تر و یا تحریک پذیر. نمادگرایی جسم را معنی دارتر در نظر بگیرید.