اطلس

رویای در مورد اطلس نماد دانش ماهر است. آیا تمام پاسخ در برخی از زمینه های خاص و یا مهارت. توانایی به طور کامل کنترل مردم و یا به طور کامل دستکاری موقعیت برای یک نتیجه مورد نظر. اطلس می تواند نشانه ای باشد که چیزی برای یادگیری در برخی از منطقه باقی نمانده است. منفی, اطلس می تواند توانایی خوبی برای دستکاری مردم منعکس, و یا تغییر آنچه در جریان نگه داشتن مردم در. همچنین می تواند نشانه ای است که شما در مورد تخصص بسیار نگران به نقطه ای که زمینه های دیگر رنج می برند.