زمان

هنگامی که شما رویای زمان, چنین رویایی نشان می دهد توانایی های ما برای برنامه ریزی زمان خود را در زندگی. رویا همچنین می تواند فشار شما احساس می کنید برای مقابله با تمام شرایط نشان می دهد. شاید زمان در حال اجرا است و شما هنوز مشکل درست را حل نکرده است. متناوبا, خواب در طول زمان ممکن است درک چقدر مهم است آن را به قدردانی از هر ثانیه از زندگی رویاپرداز را نشان می دهد.