مقدار زیادی

رویای داشتن فراوانی زیادی از عنصر مناسب، به این معنی است که شما باید به مراقبت از درآمد و لوازم خود را شما. رویای مقدار زیادی در رویا نیز پیش بینی می کند که مراقبت از سلامت خود را, مطمئن شوید که شما بیمار نیست. اگر شما رویای داشتن فراوانی عظیمی از انواع مختلف چیزها، آن را نشان دهنده آینده خود را به عنوان شاد، موفق، خوش شانس و سودآور است.