اطلس (مجموعه نقشه)

اطلس در رویا نشانه خوبی برای هر کسی است. اگر شما رویای دیدن اطلس و یا هر کتاب نقشه و یا نمودار و جداول، به این معنی است که شما چیزهایی را بررسی کنید درست قبل از اینکه شما تصمیم نهایی. این رویا همچنین می گوید که شما بسیار دقیق فرد.