تنیس

اگر شما پوشیدن تنیس در یک رویا, سپس به این معنی است که شما در حال رفتن به زندگی به راحتی بدون هیچ گونه استرس. رویا همچنین نشان می دهد که شما خوشحال برای که شما هستند و به خودتان فشار بیش از حد نمی دهد. در نظر بگیرید که رویا ممکن است وضعیت زندگی بیداری خود را نشان می دهد, که در آن شما زندگی می کنند سبک زندگی فعال.