اطلس (مجموعه نقشه)

برای رویای اطلس نشان می دهد این موضوع مهم در زندگی خود را به طوری که شما در حال آماده سازی خودتان. رویا نیز نشان دهنده ویژگی بودن خود را در بسیار خواستار.