ورزشکار

رویای در مورد یک ورزشکار نماد تمایل به بهترین در چیزی است. شما ممکن است خودتان را به حد فشار و یا تلاش برای بهترین. همچنین می تواند نمایندگی از نگرش رقابتی و یا تلاش خود را به ~تنظیم نوار~ به ارتفاعات جدید. شما ممکن است در تلاش برای رسیدن به چیزی که هرگز به دست آمده قبل از. منفی, یک ورزشکار می تواند نشانه ای است که شما در حال بیش از حد خودتان و یا تلاش بیش از حد سخت.