ورزشکار

رویا، که در آن یکی تصور می کند که یک ورزشکار، نشان دهنده توانایی خود را برای انطباق در موقعیت های مختلف است. شما کسی است که قادر به گرفتن بیشتر از حداقل. رویا نشان می دهد که شما به دست آورده اند چیزهایی که شما فکر می کردم شما قادر نخواهد بود برای رسیدن به. تو آدم خيلي قدرتمندي هستي