ورزشکار

هنگامی که شما رویای دیدن یک ورزشکار و یا یکی بودن (یک ورزشکار، و یا فقط یک فرد متخصص در ورزش) به این معنی است که شما خسته شده اند و به نقطه ای رسیده اند که در آن شما قادر به انجام هر چیز دیگری است که در حال حاضر انجام شده است. ورزشکار در رویا بسیار خوب است. این رویا به این معنی است که شما به مقصد نهایی از چیزی که شما هرگز فکر می کردم شما می توانید انجام دهید رسیده است. شما تبدیل شده اند فرد قوی و شما قادر به رسیدن به هر چیزی که شما می خواهید بدون فکر کردن در مورد چقدر انرژی شما باید آن را به.