ورزشکار حرفه ای

رویای یک ورزشکار حرفه ای نماد جنبه ای از خود است که یک متخصص در برنده شدن و یا رقابتی بودن است. شما یا کسی در زندگی خود را که در بهترین یا جذاب ترین زندگی می کنند. احساس هیچ حسادت در همه زمانی که آن را به پیروزی می آید. منفی, شما ممکن است احساس کنید که شما ~اندازه گیری~ به اندازه کافی نیست و یا به عنوان رقابتی که شما فکر می کنید شما باید باشد. همچنین ممکن است نمایندگی از وسواس خود را با پیروزی است که رفتن بیش از حد دور. مثال: مردی رویای دیدن یک ورزشکار حرفه ای را داشت و دری را برایش باز می کرد. در زندگی واقعی شک و تردید آزار دهنده خود را در مورد نام شرکت او در حال ساخت الهام بخش او را به آمدن تا با یک نام جدید است که بسیار جذاب تر بود.