سقف

رویای در مورد سقف نماد احساسات خود را در مورد محدودیت شما در دستیابی به یک هدف، چشم انداز، و یا دستاورد. ~نوار چقدر بالا تنظیم شده بود.~ سقف های بالاتر ممکن است احساس محدودیت های دور بودن را منعکس کند و یا اینکه چیز زیادی وجود ندارد که می تواند انجام شود. حداکثر محدودیت های پایین تر ممکن است آگاهی از محدودیت ها را منعکس کند، روشن و حال باشد. مثبت, سقف می تواند منعکس کند که چگونه راحت شما احساس می کنید رفتن را از طریق یک وضعیت که در آن هیچ چیز می تواند شما را متوقف کند و یا که پاکسازی مرزهای تعیین شده است. منفی, سقف می تواند احساسات است که شما نمی توانید پیشرفت بیشتر نشان می دهد. رویای بودن در سقف و نگاه کردن به خودتان نماد احساس رسیدن به حد روانی یا معنوی است. شما ممکن است از خودتان آگاه باشید که قادر به بهبود خود را به هیچ وجه. رویای در مورد ترک در سقف نماد ناراحتی است که مرز امن است به عنوان امن است که شما فکر می کردم. مثبت, آن را ممکن است یک فرصت جدید را به پیشرفت است که به آرامی خود را نشان می دهد رویای در مورد سقف در حال سقوط و یا speleology نماد احساسات است که باید یک وضعیت کل را تغییر دهید. تغییر اجتناب ناپذیر یا غیر قابل توقف. رویای چکیدن آب از سقف نماد احساس عدم قطعیت یا اضطراب در مورد آینده است. احساساتی که یک مشکل در زندگی شما به آرامی بدتر می شود و دیگر نمی تواند قبل از. همچنین می تواند نمایندگی از یک حقیقت ناخوشایند و یا به آرامی غیر قابل گذشت سطح. رویای در مورد سقف سقوط نماد احساسات در مورد محدودیت های بدتر شدن و یا خاموش شدن در برخی از راه.