رباعی، باتلاق، بوگ، برکه، پل

اگر شما خودتان را در رباعی در یک رویا پیدا کنید، این رویا نشان دهنده بی کفایتی برای مقابله با مسائل است. شما ممکن است قادر به برآورده کردن انتظارات خود را. اگر افراد دیگر در یک رباعی هستند، پس به این معنی است که شما در سقوط افراد دیگر گنجانده خواهد شد.