کرم آفتابی

رویای در مورد sunroof نماد داشتن مقدمه برای رسیدن به اهداف هر زمان و با این حال شما می خواهید. ذهنیتی که فقط روی انجام کاری که می خواهید متمرکز است. لازم نیست هر کاری را که دوست دارید انجام دهید اگر شما نمی خواهید. قدرت مستقل یا ثروت.