بازیگران / بازیگران زن

رویا در مورد یک بازیگر نماد جنبه ای از خودتان است که در حال فریب دادن است. منفی یک بازیگر می تواند تعاملات فریبکارانه با دیگران را منعکس کند. نما، وضعیت و یا خودتان نیست. يک شخصيت تقلبي بشيم اگر بازیگر مشهور شناخته شده است و سپس آنها نماد کیفیت و یا جنبه ای از شخصیت خود را بر اساس احساسات صادقانه ترین و یا افکار خود را در مورد آنها. مثال: مردی رویای بازیگر بودن را داشت. در زندگی واقعی، او سخت ترین تلاش خود را به دروغ به مشتری در مورد صلاحیت خود را، وانمود او با تجربه تر از او بود.