تاخیر

هنگامی که شما رویای تاخیر, سپس چنین رویایی نشان می دهد چیزهایی که شما باید در کنار ایستاده. با این حال، شرایط را ترک نکنید تا در چیزهایی که به آن اشاره می کنید دخالت کنید.