سوء استفاده

برای رویا که شما سوء استفاده از کسی نماد خصومت خود را به یک فرد و یا وضعیت. همچنین می تواند نمایندگی از عدم قدردانی و یا احترام به افراد دیگر و یا برخی از منطقه از زندگی شما باشد. سوء استفاده می تواند به الگوهای تفکر مانند توبه، گناه، شکست دهنده یا افسرده اشاره کند. رویای مورد سوء استفاده نماد مشکلات شما درک می شود به خصومت با رفاه خود را. واکنش از یک فرد و یا وضعیت در زندگی واقعی، آنچه شما احساس می کنید بسیار خشن و یا جبران بیش از حد است. اگر شما در زندگی واقعی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند, سپس رویا ممکن است نشانه ای است که شما نیاز به شروع رو به گذشته خود را با صحبت کردن با کسی.