ماهی تن (ماهی تنوس)

برای دیدن ماهی تن در رویا نماد قدرت، استقامت و چابکی است. از طریق تجربه های زندگی خود را, شما در حال تبدیل شدن به جاودانه از طریق مقاومت در برابر موانع. شما در حال ساخت شخصیت قوی خود را و تبدیل شدن به بسیار قدردانی و مورد احترام دیگران. مخالفان شما فرصتی برای پیشی گرفتن از شما ندارد. اونا بهت احترام ميذارن