ATV (تمام وسیله نقلیه زمین)

رویای در مورد ATV (تمام زمین وسیله نقلیه) نماد انتخاب های خود و توانایی تصمیم گیری زمانی که شما مایل به انجام هر کاری برای حل یک مشکل است. یکی از نگرش ممنوع برای حل مشکلات نگه نمی دارد. اگر شما می بینید که شخص دیگری انجام ATV آن را نماد برخی از جنبه های شخصیت خود را که هدایت تصمیمات خود را هنگامی که شما بسیار انگیزه برای حل یک مشکل است.