سرگیجه

اگر شما خواب و خواب بود که در رویا شما احساس سرگیجه, نماد سردرگمی. شما قادر به تصمیم گیری و یا تصمیم گیری در مورد چیزی نیست. تمرکز بر روی یک نقطه کانونی و یاد بگیرند که چگونه به تعادل انتخاب های خود را.