شنوایی

مخاطبان در یک رویا نماد توانایی توجه و یا مطلع ماندن است. به عنوان یک هشدار و یا آگاه است که شما هستند. خواب است که هیچ کس می شنود شما نماد یک وضعیت بیداری که در آن شما احساس می کنید که هیچ کس گوش دادن به ایده ها و یا نظرات خود را. احساس می کنم که مردم توجه به شما نمی گویند. شما احساس نادیده گرفته, غفلت و یا ناچیز. رویای در مورد از دست دادن شنوایی خود را ممکن است انزوا و یا احساسات از دست دادن توانایی به ماندن آگاه منعکس کننده. ناتوانی در درک آنچه در اطراف شما می افتد. رویای داشتن شنوایی خوب ممکن است نشان دهنده سطح بالاتری از آگاهی نسبت به افراد دیگر باشد. بهتر در مورد آنچه در اطراف شما می افتد مطلع. یک مزیت نسبت به دیگران، در داخل اطلاعات برتر و یا تجربه. متناوبا, رویاهای شامل شنوایی ممکن است فتنه با شایعات منعکس.