شنوایی

رویای در مورد یک آزمون نشان می دهد که شما ممکن است احساس نیاز به اثبات بهترین خود را از هر کس دیگری. شما ممکن است احساس کنید که شما تحت فشار هستند و یا شما مهارت ها و یا استعداد در حال قرار دادن به آزمون. شما همچنین می توانید باز کردن به توابع و تجارب جدید. آزمون می تواند نشانه ای باشد که شما احساس ناامنی در مورد آنچه دیگران در مورد مهارت های خود فکر می کنم. شما ممکن است احساس آسیب پذیر به انتقاد و یا قضاوت. نگرش و رفتار مخاطب نشان می دهد که چگونه شما فکر می کنید دیگران شما را درک می کنند.