مچ پا

هنگامی که شما رویای پوشیدن مچ پا به این معنی است که زندگی خود را در تصمیم گیری شما ساخته شده بستگی دارد. همه شما خواهد شد انجام کار سخت خود را. این رویا نیز نماد میل و گرسنگی است. این امکان برای شما برای پیدا کردن یک شریک زندگی و یا رابطه خود را که در حال حاضر مهربان تر و پرشور تر از آن است که قبلا وجود دارد.