شنوایی

هنگامی که شما رویای بودن در شنوایی خاص نماد چگونه ناامن و ناامن شما در مورد خودتان احساس می کنید. شاید به خودت اعتماد نکنی و احساس ضعف کنی، مثل یه آدم. مطمئن شوید که شما توجه به مخاطبان، که در حال دیدن چگونه این نشان دهنده درک خود را از چگونه و آنچه دیگران از شما فکر می کنند.