کلاس انگلیسی

رویای در مورد کلاس انگلیسی نماد نگرانی است که شما هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهد. نگرانی و یا نگرانی عمیق است که همه چیز شما انجام می دهند و یا می گویند مناسب است. منفی، شما ممکن است فکر می کنم که شما کسی را آزار داده اند، که کسی از شما عصبانی است، و یا چیزی که شما گفتید اشتباه تفسیر شده است. متناوبا, شما ممکن است مطمئن شوید که چیزی است که به خوبی به عنوان شما می توانید آن را دریافت کنید.