افزایش، بلند کردن، بالا بردن،

رویای افزایش, آن را نشان می دهد خروجی از جنبه های منفی در زندگی شما. شاید شما در حال رسیدن به نقطه ای که در آن شما را به بالاترین مقصد شما می توانید رسیدن به. همچنین ممکن است که شما در خلق و خوی افسرده و بد بوده است، اما در حال حاضر شما در نهایت عملیات. از سوی دیگر، رویا می تواند خود بزرگ زندگی می کنند شما را نشان می دهد.