خیانت

رویای خیانت می تواند نشان دهنده احساس درگیری با وفاداری در روابط باشد. شما ممکن است در برابر آنچه قابل قبول است و یا توافق بر رفته است. همچنین می تواند نمایندگی از اعتقادات دیگر است که شما به کسی خیانت کرده است. متناوبا, آن را ممکن است یک اقدام خود مخرب شما انجام داده اند منعکس. شما نمی توانید ارزش های خاصی از فرهنگ یا جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم را به اشتراک بگذارید. شورش و یا رفتن در برابر آنچه برای دیگران قابل قبول است.