سوء استفاده

رویای سوء استفاده است که شما با استفاده از در برابر کسی، نشان دهنده پرداخت بازگشت در زمان. این بدان معنی است که شما باید برای آنچه شما در گذشته برای خانواده و یا دوستان خود را انجام داده اند را تشکیل می دهند. شما باید شروع به رفتار آنهایی که شما را دوست دارم و نشان می دهد عشق شما نسبت به آنها. اگر شما رویای که شما مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به این معنی است که چیزی در زندگی شما وجود دارد که شما باید مراقب باشید. مراقب باشید، به کسی اعتماد نکنید، زیرا ممکن است کسی باشد که در زندگی شما آرزوی ناراحتی داشته باشد.