شفق قطبی (چراغ شمالی)

اگر شما رویای دیدن چراغ های شمالی (یا چراغ های شمالی) نماد عشق و صلح در زندگی شما. متناوبا, این رویا نشان دهنده زندگی هماهنگ و صلح آمیز شما را در زندگی شخصی خود را داشته باشد.