غیبت

برای خواب است که کسی غایب نماد چیزی است که شما احساس می کنید شما در زندگی خود را از دست رفته است. همچنین می تواند نمایندگی از احساس از دست دادن. متناوبا, شما ممکن است به دنبال پر کردن خلاء در زندگی خود را.