غیبت

برای رویا که کسی غایب است، هنگامی که شما صبر کنید تا آنها را ببینید، به معنای از دست رفته خود را. این می تواند کسی که شما دوست داشتید، چیزی که دوست داشتید قبل از انجام (کار قدیمی خود را) و یا چیزی که من احساس راحتی با.