قطار

قطار در رویا نماد جریان با دیگران است. تو روياپردازي هستي که کارهايي مثل بقيه انجام ميده رویا، که در آن شما در حال رفتن در سفر با قطار، اشاره به جهت درست از زندگی شما را انتخاب کرده اند. نیازی به گفتن نیست، که قطار نیز با احساسات عاشقانه مانند عشق و محبت همراه است، به همین دلیل مهم است که نگاه کنید که چه کسی در کنار شما در قطار نشسته بود. اگر شما از دست رفته قطار و سپس آن را به معنی شانس شما از دست رفته و فرصت هایی که داده شد. شاید فقط در حال حاضر شما متوجه آنچه من از دست داده ام و احساس تاسف برای خودتان. برای رویا که قطار از بین رفته است، پیش بینی در مورد سردرگمی ذهن و وضعیت ناپایدار خود را در حال حاضر است. از سوی دیگر، خرابی قطار می تواند نماد ترس خود را برای شروع به تغییر زندگی خود را. اگر شما راننده قطار بود ، سپس آن را نماد راه درست شما انتخاب شده و قادر به رفع آن اگر چیزی می رود اشتباه است.