غایب

برای رویا که شما از دست نزدیک بودن به یک فرد می تواند نشان دهنده پشیمانی و یا گناه از تصمیم فعلی است. شما ممکن است احساس ناراحتی با آنچه شما انجام داده اند و دوم حدس زدن خودتان. متناوبا, آن را ممکن است تمایل به زندگی خود را به بازگشت به راه آن استفاده می شود منعکس. رویای در مورد از دست رفته یک شی شما نمی توانید پیدا کنید ممکن است نشان دهنده احساسات از انجام ندادن همه چیز کامل برای اولین بار. ناباوری یا شوک که به وجود آمد. شما همچنین ممکن است احساس خارج از کنترل و یا سازمان. شما نمی توانید بفهمید که چه اشتباهی کرده ای. مثال: یک زن جداگانه رویای پرسیدن توسط شوهرش در حالی که بستر اگر او خانواده خود را از دست داده است. در زندگی واقعی، او شوهرش را ترک کرده بود و در مورد طلاق احساس گناه و ناامنی می کرد.