استرالیا

اگر شما رویای استرالیا به این معنی است که شما احساس می کنید که از سرنوشت است که در شما هدف تحت فشار قرار گرفت. این رویا نشان می دهد که شما از وضعیت فعلی شوکه شده است. معنی دیگر از این رویا می تواند نماد تحقیقات خود را از خودتان و آزادی شما در نهایت دریافت. با در نظر گرفتن این که استرالیا بیش از حد دور است، آن را نماد افکار پنهان و رویاهای تحقق نشده است.