اوتیسم

رویای کسی که مبتلا به اوتیسم می تواند نشان دهنده مشکل در برقراری ارتباط و یا ~دانستن از طریق کسی. آگاهی شما از افراد دیگری که عمدا به دلیل و یا هشدار گوش نمی دهند. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات در مورد دیگران آنقدر سرسخت و یا مغرور است که آنها می شنوند همه چیز آنها را به آنها می گویند و هرگز هیچ کاری در مورد آن انجام دهد. احساسات خود را با دیگران نا امید, ترجیح می دهند به شکست با وجود مشاوره و یا هشدار های خود را. رویای اوتیسم بودن می تواند نشان دهنده مشکل در گوش دادن به عقل و یا هشدار. شما همچنین ممکن است مشکل شنیدن کسی که شما احترام نمی گذارد. آگاهی کامل از آنچه به شما گفته می شود، اما ترجیح شکست به دلیل شما بیش از حد مغرور، شرمنده و یا ترس از انجام کاری. متناوبا, اوتیسم بودن ممکن است نشان دهنده ناامنی است که شما باید مانند افراد دیگر نیست.