موتور خانه

رویای در مورد یک موتور خانه نماد راحتی و یا آماده سازی به عنوان شما تجربه موقعیت های جدید در تمام زمان. احساس که شما لازم نیست برای انجام هر کاری که شما دوست ندارم به عنوان شما را از طریق موقعیت های جدید بروید. احساس بسیار راحت است که هیچ چیز غیر طبیعی اتفاق می افتد در حالی که تجربه بسیاری از موقعیت های مختلف. تجربه در زندگی که در آن آشنایی برای شما مهم است به عنوان شما در موقعیت های جدید درگیر. متناوبا, یک موتور خانه ممکن است احساسات خاص بودن و یا نیاز به انجام آنچه که افراد دیگر انجام می دهند در طول یک تجربه جدید و یا غیر معمول منعکس. درمان ویژه. منفی, یک موتور خانه می تواند نشانه ای است که آنها بسیار نگران در مورد خطر هرگز هر چیزی با داشتن بسیاری از تجربه های جدید. احساس می کنم که زندگی باید قبل از شرکت در هر موقعیت جدید راحت باشد. خانه زیادی در مورد نیازهای خود و یا مایل به اجازه سست و زندگی در حال حاضر. رویای در مورد شکستن موتور خانه در جاده می تواند احساسات ناخوشایند از قطع شدن از درمان خاص در طول یک وضعیت غیر معمول نشان می دهد. احساس مجبور به رها کردن از منطقه راحتی خود را. نگرانی در مورد یک وضعیت پس از باور شما هرگز به آن را داشته باشد.