سوء استفاده جنسی

رویای مورد مورد تجاوز نماد احساس و یا نقض در برخی از راه. شما ممکن است احساس تحقیر. ممکن است فردی با نفوذ غالب بر شما وجود داشته باشد یا با او اختلاف تلخی داشته باشید. سوء استفاده جنسی نیز می تواند بازنمایی فساد بر گناه یا چیزی خوب باشد که در جریان بود. رویاهای مورد تجاوز قرار گرفتن می تواند نشانه ای از استرس پس از سانحه باشد. اگر شما در زندگی واقعی مورد تجاوز قرار گرفته اند، سپس شما نیاز به صحبت کردن با یک حرفه ای.