بزرگراه

خواب است که شما و یا شخص دیگری در یک بزرگراه نشان می دهد که شما احساس آزاد و آزاد است. اگر بزرگراه آهسته در حال حرکت و یا مسدود شده است، سپس پیشنهاد سرخوردگی و یا موانع است که مانع مسیر خود را به سمت اهداف خود را.