خودکار

رویای گرفتن خودنویس کسی نماد ~بهتری~ است که نمی توان انکار کرد. همچنین می تواند یک حافظه است که شما یک وضعیت مثبت است که ثابت می کند بهتر از دیگران در برخی از فرم یک بار و برای همه نشان می دهد. متناوبا، یک امضا ممکن است تایید یک منبع معتبر یا اصلی را منعکس کند. یک فرد یا وضعیتی که اعتبار اضافی را به ادعاها یا دستاوردهای شما قرض می دهد. برای رویا که کسی امضا امضا نماد دادن رضایت خود و یا تایید کسی است. همچنین می تواند نمایندگی با استفاده از دانش، تجربه و یا وضعیت خود را برای بهبود شهرت شخص دیگری است.