خودکار

اگر شما رویای درخواست امضا از کسی نماد ویژگی های است که فرد است ، به عنوان همه آنها را تحسین و می خواهم آنها را داشته باشد. اگر شما می بینید کسی درخواست امضا به شما آن را نشان می دهد که شما در حال دادن پذیرش به کسی که درخواست.