ماشین

هنگامی که شما رویای سواری خودرو نشان می دهد که شما تنش در هر شرایطی احساس, آن را بسیار دشوار است برای شما به استراحت, حتی زمانی که بدون نیاز به استرس وجود دارد. اگر شما رویای اجتناب از تصادف ماشین, به این معنی است که شما هر رقابت شما را غلبه خواهد کرد و شما به عنوان داشتن شخصیت بسیار قوی نمایندگی.