کالبد شکافی

رویای در مورد کالبد شکافی نماد ارزیابی دقیق از عواقب اقدامات آن است. شما یا کسی ممکن است در تلاش برای درک شکست و یا پیدا کردن علت ریشه ای از یک مشکل.