کالبد شکافی

هنگامی که شما رویای کالبد شکافی آن را نشان می دهد قطع ارتباط خود را از افکار و ذهن خود را. اطمینان حاصل کنید که شما از رفتار خود و راه شما در حال درمان کسانی که در اطراف شما فکر می کنم، چرا که شما کسی است که مسئول اعمال خود را.