نویسنده

هنگامی که شما رویای دیدن یک نویسنده آن را نشان می دهد که افکار خود را توسط برخی از وظایف دشوار است که شما در حال انجام در حال حاضر خرد.