مجوز

رویای در مورد مجوز نماد اعتقادات شما در مورد قادر به انجام آنچه شما می خواهید. اگر کسی باید آن را امضا به این معنی است که شما احساس می کنید که شخص دیگری قدرت برای جلوگیری از شما را از انجام آنچه شما می خواهید. مردم مذهبی می توانند رویای مجوز به منعکس کردن این احساس است که خدا نمی تواند با آنچه که آنها می خواهند موافق است. متناوبا, مجوز ممکن است به این معنی است که شما مطمئن نیستید اگر شما باید به خودتان اجازه می دهد برای انجام کاری. مجوز همچنین می تواند نمایندگی از زبان بدن و یا یک شاخص اجتماعی است که شما در انتظار کسی قبل از ادامه به یک رابطه است.