بهمن، بهمن

هنگامی که شما رویای دیدن بهمن نشان می دهد خشم خود را آنها شده اند suppresed و در حال حاضر زمانی است که شما نمی توانید آنها را در نگه دارید دیگر. اشتباه اصلی شما در گذشته ws که شما این مشکلات را حل نمی کند، و در حال حاضر شما از خشم و جنون رنج می برند. اما, شما باید در نظر آنچه باعث این وضعیت و پیدا کردن راه حل برای آن.