کرکس

رویای کرکس نماد بهره مندی از شکست ها یا اشتباهات دیگر است.