بهمن

رویای در مورد بهمن نماد موقعیت های زندگی است که شما احساس می کنید می تواند شما را تحت الشعاع قرار دهد. کار، مسئولیت ها و یا مشکلاتی که تهدید به جایگزینی حس ثبات شما. تنش ها و فشارهای طاقت فرسا گریز ناپذیر. شما ممکن است احساس وزن خواسته های روزانه از زندگی، انباشته بر روی شما. شما ممکن است فاجعه و یا شکست ترس. شما ممکن است از نقص در برنامه های خود را که نیاز به توجه فوری آگاه باشید.