پیشرفت

اگر شما رویای پیشرفت در هر شرایطی, این نشانه ای است که در کار و یا زندگی شخصی به سرعت و به زودی دوره از زمان مطرح شده است. کسب و کار عشق خواهد بود به نفع شما. اگر شما می بینید که افراد دیگر در مقابل چشمان شما پیشرفته, آن را نشان دهنده آینده شاد و موفق خود را در محل کار و یا زندگی شخصی. به خاطر داشته باشید، چگونه می توانید به آن افراد اعتماد کنید.