پیشرفت

خواب است که شما در حال پیشروی در یک وضعیت نماد پیشرفت از نوعی در زندگی بیداری خود را.